محل کنونی شما در انجمن : صفحه اول > اخبار زمین لرزه ها

زمین لرزه گیلانغرب با بزرگی 5.7 - 24/11/2013 18:05 (UTC)

بحث و بررسی زمین لرزه ها

زمین لرزه گیلانغرب با بزرگی 5.7 - 24/11/2013 18:05 (UTC)

3 آذر ماه 1392, 00:47
admin
وضعیت : آفلاین

پست ها :170
سن:31
محل سکونت:Geophysics Land
تعداد تشكر كرده : 59 بار
تعداد تشكر شده : 93 بار

EARTHQUAKE on 24/11/2013 at 18:05 (UTC)
IRAN-IRAQ BORDER REGION                15 km NW Gilan-e gharb

MAGNITUDE: mb 5.7

Data provided by: BEO  BGSG GFZ  IGUT LDG  LED  MSO  OCA  SC3  ZAMG

Latitude    =  34.27 N
Longitude   =  45.89 E
Origin Time =  18:05:48.3 (UTC)
Depth       =  91 Km
RMS         =   1.19 sec
Gap         = 147 degrees
95% confidence ellipse: - Semi major = 12.0 Km
                        - Semi minor = 6.5 Km
                        - Azimuth of major axis =  11 degrees

Number of data used = 203

Preliminary location computed on Sun Nov 24 18:23:14 2013 (UTC)
Done by Bruno Hernandez

Comments :

Message number: 1890

All magnitudes estimations :
mb5.3 (BEO)   Mw5.8 (BGSG)  M 5.7 (GFZ)   ML5.7 (IGUT)
MB5.6 (LDG)   MB5.8 (LED)   Mb5.4 (MSO)   Mb5.9 (OCA)
mb5.5 (SC3)   Mb5.3 (ZAMG)


Sta       Phase     Date     Time       Res     Dist Azm    Net
------------------------------

---------------------------------
KER   m   Pg    2013/11/24 18:06:06.6  -2.1     1.04  83   IGUT
ILIN  m   Pg    2013/11/24 18:06:07.1  -2.5     1.10  53   IGUT
IKOM  m   Pn    2013/11/24 18:06:12.7   0.2     1.35  93   IGUT
IBZA  m   Pn    2013/11/24 18:06:17.0   0.7     1.64  82   IGUT
IKFM  m   Pn    2013/11/24 18:06:18.4   0.3     1.79 114   IGUT
IDOB  m   Pn    2013/11/24 18:06:20.7   0.3     1.96 103   IGUT
IKMR  m   Pn    2013/11/24 18:06:23.7   0.2     2.20 109   IGUT
HSAM  m   Pn    2013/11/24 18:06:24.9   0.7     2.25  90   IGUT
HAGD  m   Pn    2013/11/24 18:06:32.0   1.3     2.74  77   IGUT
GNI   a   P     2013/11/24 18:07:15.0   1.0     5.94 351    GFZ
EPOS  a   P     2013/11/24 18:07:37.0  -0.1     7.64 341    GFZ
KELT  a   P     2013/11/24 18:07:40.3  -0.4     7.90 319    GFZ
ANDN  a   P     2013/11/24 18:07:46.7  -0.9     8.42 295    GFZ
MMLI  a   P     2013/11/24 18:07:55.8   1.1     8.94 261    SC3
KIV   a   P     2013/11/24 18:08:10.2   1.2     9.99 346    GFZ
CSS   a   P     2013/11/24 18:08:14.3   0.2    10.37 277    GFZ
KKUL  a   P     2013/11/24 18:08:29.8   0.3    11.50 298    GFZ
ILGA  a   P     2013/11/24 18:08:32.8  -0.6    11.78 308    GFZ
ANTO  a   P     2013/11/24 18:08:34.3   0.0    11.85 301    GFZ
ISP   a   P     2013/11/24 18:08:48.0  -1.8    12.93 290    BEO
AYDN  a   P     2013/11/24 18:09:15.5  -2.9    14.97 288    GFZ
KARP  a   P     2013/11/24 18:09:23.3  -0.1    15.42 280    GFZ
BALY  a   P     2013/11/24 18:09:22.2  -2.9    15.58 295    GFZ
ZKR   a   P     2013/11/24 18:09:33.3   1.3    16.20 278    GFZ
MANR  a   P     2013/11/24 18:09:34.6  -0.1    16.45 310    GFZ
CHOS  a   P     2013/11/24 18:09:36.6   1.2    16.50 290    GFZ
APE   a   P     2013/11/24 18:09:37.7  -0.7    16.78 285    SC3
SANT  a   P     2013/11/24 18:09:40.7   2.0    16.81 283    GFZ
TIRR  a   P     2013/11/24 18:09:38.7  -0.8    16.88 312    GFZ
ALN   a   P     2013/11/24 18:09:44.2   2.9    17.05 298    GFZ
SIVA  a   P     2013/11/24 18:09:46.3   1.5    17.36 278    GFZ
CFR   a   P     2013/11/24 18:09:42.7  -2.8    17.43 313    GFZ
IMMV  a   P     2013/11/24 18:09:54.4   2.4    18.02 280    GFZ
PETR  a   P     2013/11/24 18:09:55.0   0.4    18.26 314    GFZ
SULR  a   P     2013/11/24 18:09:55.8   0.3    18.33 310    GFZ
GHRR  a   P     2013/11/24 18:09:56.1   0.6    18.34 315    GFZ
PLD   a   P     2013/11/24 18:09:55.5  -0.4    18.37 301    GFZ
ISR   a   P     2013/11/24 18:09:56.4   0.5    18.37 311    GFZ
PAIG  a   P     2013/11/24 18:10:01.6   3.5    18.58 294    GFZ
VRI   a   P     2013/11/24 18:09:58.8   0.0    18.63 314    GFZ
PLOR  a   P     2013/11/24 18:09:59.3   0.0    18.67 314    GFZ
KTHA  a   P     2013/11/24 18:10:01.3   1.3    18.74 282    GFZ
XOR   a   P     2013/11/24 18:10:04.5   3.3    18.85 292    GFZ
IAS   a   P     2013/11/24 18:10:01.3  -0.4    18.90 318    GFZ
MLR   a   P     2013/11/24 18:10:04.3   2.3    18.92 312    BEO
SOH   a   P     2013/11/24 18:10:03.7   0.8    19.00 296    GFZ
HUMR  a   P     2013/11/24 18:10:04.1   0.4    19.08 308    GFZ
HORT  a   P     2013/11/24 18:10:04.8   0.4    19.14 295    GFZ
THE   a   P     2013/11/24 18:10:05.2  -0.3    19.25 296    GFZ
KNT   a   P     2013/11/24 18:10:07.2  -0.1    19.42 297    GFZ
VOIR  a   P     2013/11/24 18:10:08.3   0.6    19.44 311    GFZ
AGG   a   P     2013/11/24 18:10:07.7  -0.2    19.47 290    GFZ
LIT   a   P     2013/11/24 18:10:08.1  -0.2    19.51 294    GFZ
VTS   a   P     2013/11/24 18:10:08.9  -0.3    19.57 301    GFZ
ITM   a   P     2013/11/24 18:10:08.9  -1.1    19.66 285    GFZ
ARR   a   P     2013/11/24 18:10:10.5   0.3    19.67 310    GFZ
VAY   a   P     2013/11/24 18:10:12.6   2.3    19.69 297    BEO
GRG   a   P     2013/11/24 18:10:10.1  -0.7    19.74 296    GFZ
BOSS  a   P     2013/11/24 18:10:17.4   3.1    20.06 301    BEO
ZAPS  a   P     2013/11/24 18:10:16.2   0.3    20.21 303    BEO
LOT   a   P     2013/11/24 18:10:16.1  -0.4    20.25 310    GFZ
BUR0  a   P     2013/11/24 18:10:18.5  -0.1    20.45 316    GFZ
FNA   a   P     2013/11/24 18:10:17.8  -0.9    20.46 295    GFZ
BARS  a   P     2013/11/24 18:10:20.0  -0.2    20.62 301    BEO
ZAGS  a   P     2013/11/24 18:10:19.3  -1.2    20.64 304    BEO
ARCR  a   P     2013/11/24 18:10:21.0   0.1    20.67 314    GFZ
SKO   a   P     2013/11/24 18:10:24.2   3.3    20.67 299    BEO
DJES  a   P     2013/11/24 18:10:23.8   2.3    20.73 306    BEO
LKD2  a   P     2013/11/24 18:10:20.3  -1.4    20.75 289    GFZ
BOVS  a   P     2013/11/24 18:10:23.2  -0.6    20.94 303    BEO
DEV   a   P     2013/11/24 18:10:23.4  -0.9    20.99 310    GFZ
IGT   a   P     2013/11/24 18:10:23.0  -2.2    21.07 291    BEO
KUBS  a   P     2013/11/24 18:10:25.5  -1.3    21.22 305    BEO
SELS  a   P     2013/11/24 18:10:26.4  -0.3    21.22 302    BEO
BMR   a   P     2013/11/24 18:10:29.6   0.2    21.47 315    GFZ
DRGR  a   P     2013/11/24 18:10:29.4  -0.6    21.51 312    BEO
BZS   a   P     2013/11/24 18:10:32.3   0.4    21.70 308    BEO
GRUS  a   P     2013/11/24 18:10:32.3   0.4    21.70 303    BEO
IVAS  a   P     2013/11/24 18:10:34.6  -0.6    22.00 302    BEO
TRUS  a   P     2013/11/24 18:10:35.5   0.2    22.02 304    BEO
SJES  a   P     2013/11/24 18:10:36.2   0.3    22.07 301    BEO
TRPA  a   P     2013/11/24 18:10:37.0  -0.7    22.26 315    BEO
DIVS  a   P     2013/11/24 18:10:37.8  -0.2    22.26 303    BEO
PDG   a   P     2013/11/24 18:10:39.6   0.9    22.35 299    BEO
BBLS  a   P     2013/11/24 18:10:41.7   0.4    22.60 303    BEO
FRGS  a   P     2013/11/24 18:10:42.5  -0.1    22.71 306    BEO
TEKS  a   P     2013/11/24 18:10:44.6   2.0    22.72 304    BEO
HAPS  a   P     2013/11/24 18:10:44.3  -1.0    22.98 303    BEO
TREB  a   P     2013/11/24 18:10:45.2  -0.8    23.07 299    BEO
KECS  a   P     2013/11/24 18:10:52.7   1.5    23.63 314    BEO
PSZ   a   P     2013/11/24 18:10:52.1  -0.1    23.73 312    BEO
TIP   a   P     2013/11/24 18:10:54.9   2.1    23.80 290    BEO
ARU   a   P     2013/11/24 18:10:55.2   2.4    23.81  17   BGSG
BUD   a   P     2013/11/24 18:10:55.7   0.4    24.08 311    BEO
BLY   a   P     2013/11/24 18:10:58.0   0.0    24.38 304    BEO
SOP   a   P     2013/11/24 18:11:10.5   0.5    25.70 310    BEO
BOJS  a   P     2013/11/24 18:11:12.0   0.3    25.90 304    BEO
ARSA  a   P     2013/11/24 18:11:15.2   0.5    26.22 308   ZAMG
CONA  a   P     2013/11/24 18:11:15.2   0.3    26.23 310   ZAMG
SOKA  a   P     2013/11/24 18:11:16.4   0.3    26.36 307   ZAMG
RIY   a   P     2013/11/24 18:11:19.1   2.4    26.45 304    BEO
CEY   a   P     2013/11/24 18:11:18.4   1.0    26.52 305    BEO
LJU   a   P     2013/11/24 18:11:18.2   0.8    26.53 305    BEO
AQU   a   P     2013/11/24 18:11:21.7   3.4    26.62 297    BEO
OBKA  a   P     2013/11/24 18:11:18.9   0.3    26.64 306   ZAMG
MOA   a   P     2013/11/24 18:11:24.0   0.3    27.22 309    BEO
MYKA  a   P     2013/11/24 18:11:25.0   0.8    27.27 306   ZAMG
KBA   a   P     2013/11/24 18:11:27.5   0.3    27.59 307   ZAMG
ABTA  a   P     2013/11/24 18:11:31.3   0.1    28.05 306   ZAMG
SLIT  a   P     2013/11/24 18:11:34.1   1.2    28.27 333   BGSG
WTTA  a   P     2013/11/24 18:11:37.3  -0.3    28.76 307   ZAMG
WATA  a   P     2013/11/24 18:11:37.5  -0.6    28.82 307   ZAMG
MAIM  a   P     2013/11/24 18:11:37.9  -0.9    28.92 300    OCA
VLC   a   P     2013/11/24 18:11:39.4  -0.4    29.03 300   BGSG
SQTA  a   P     2013/11/24 18:11:39.5  -0.5    29.03 307   ZAMG
MOTA  a   P     2013/11/24 18:11:40.1  -0.8    29.13 307   ZAMG
GRB2  a   P     2013/11/24 18:11:41.9  -0.3    29.30 311    LED
GRC1  a   P     2013/11/24 18:11:41.8  -0.5    29.31 310    LED
FETA  a   P     2013/11/24 18:11:42.1  -0.3    29.31 306   ZAMG
RETA  a   P     2013/11/24 18:11:42.3  -0.8    29.39 307    LED
GRA1  a   P     2013/11/24 18:11:46.3   0.5    29.71 311    LED
UBR   a   P     2013/11/24 18:11:46.8  -0.5    29.87 307    LED
PGF   a e P     2013/11/24 18:11:47.2  -0.2    29.88 297    LDG
DAVA  a   P     2013/11/24 18:11:47.4  -0.5    29.93 306    LED
LIEN  a   P     2013/11/24 18:11:51.3   1.1    30.19 306    OCA
LLS   a   P     2013/11/24 18:11:53.6   1.2    30.44 305    OCA
BUCH  a   P     2013/11/24 18:11:52.9  -0.3    30.54 308    LED
WILA  a   P     2013/11/24 18:11:53.8   0.0    30.60 306    LED
GUT   a   P     2013/11/24 18:11:53.2  -0.6    30.61 308    LED
MUO   a   P     2013/11/24 18:11:55.6   0.8    30.70 305    OCA
STU   a   P     2013/11/24 18:11:54.5  -0.2    30.73 309    LED
SLE   a   P     2013/11/24 18:11:56.3  -0.5    30.95 307    LED
HASL  a   P     2013/11/24 18:11:57.2   0.0    30.99 305    OCA
SBF   a e P     2013/11/24 18:11:57.4  -0.9    31.11 299    LDG
SULZ  a   P     2013/11/24 18:11:58.2  -0.4    31.15 306    LED
BFO   a   P     2013/11/24 18:11:59.2   0.4    31.18 308   BGSG
TOD   a   P     2013/11/24 18:11:58.4  -0.5    31.19 310    LED
FELD  a   P     2013/11/24 18:11:59.3  -0.7    31.30 307    LED
OPP   a   P     2013/11/24 18:12:01.4   1.5    31.31 308    LED
WIMI  a   P     2013/11/24 18:12:01.7   1.6    31.33 304    OCA
BHB   a   P     2013/11/24 18:12:02.6   2.5    31.33 301    OCA
KIZ   a   P     2013/11/24 18:12:00.2  -0.2    31.37 307    LED
DIX   a   P     2013/11/24 18:12:02.4   1.5    31.38 303    OCA
BALS  a   P     2013/11/24 18:12:00.7   0.0    31.40 306    OCA
PZZ   a   P     2013/11/24 18:12:01.0   0.0    31.41 300    OCA
SENI  a   P     2013/11/24 18:12:02.8   0.9    31.50 304    OCA
KTD   a   P     2013/11/24 18:12:01.7  -0.5    31.57 310    LED
TNS   a   P     2013/11/24 18:12:02.9   0.6    31.58 311    LED
SURF  a   P     2013/11/24 18:12:04.6   1.8    31.61 300    OCA
FRF   a e P     2013/11/24 18:12:02.0  -1.0    31.66 298    LDG
MBDF  a e P     2013/11/24 18:12:02.2  -1.0    31.67 301    LDG
LANF  a   P     2013/11/24 18:12:04.8   1.8    31.67 309    LED
RRL   a   P     2013/11/24 18:12:04.2   0.8    31.68 301    OCA
BOUR  a   P     2013/11/24 18:12:03.3  -0.3    31.72 306    LED
LMR   a e P     2013/11/24 18:12:03.4  -0.3    31.75 298    LDG
LPG   a e P     2013/11/24 18:12:03.1  -1.1    31.76 302    LDG
LPL   a e P     2013/11/24 18:12:03.1  -1.2    31.78 302    LDG
OGAG  a   P     2013/11/24 18:12:05.6   0.9    31.84 301    OCA
MOF   a   P     2013/11/24 18:12:04.7  -0.2    31.87 307    LED
RSL   a   P     2013/11/24 18:12:05.6   0.5    31.87 302    OCA
CDF   a e P     2013/11/24 18:12:04.6  -0.4    31.88 308    LDG
ECH   a   P     2013/11/24 18:12:04.9  -0.4    31.92 307    LED
HINF  a e P     2013/11/24 18:12:04.9  -1.5    32.05 306    LDG
ABH   a   P     2013/11/24 18:12:06.2  -0.2    32.05 310    LED
OG02  a   P     2013/11/24 18:12:07.5  -0.4    32.21 303    OCA
ORIF  a e P     2013/11/24 18:12:06.6  -2.2    32.32 301    LDG
CABF  a e P     2013/11/24 18:12:08.3  -1.0    32.37 304    LDG
HAU   a e P     2013/11/24 18:12:08.0  -1.6    32.41 307    LDG
SMRF  a e P     2013/11/24 18:12:09.1  -1.0    32.46 299    LDG
RIVT  a   P     2013/11/24 18:12:10.2  -0.1    32.50 310    LED
OGSM  a   P     2013/11/24 18:12:09.7  -0.8    32.51 302    OCA
AHRW  a   P     2013/11/24 18:12:11.5   1.1    32.51 311    LED
OG35  a   P     2013/11/24 18:12:11.2  -0.5    32.65 303    OCA
WLF   a   P     2013/11/24 18:12:13.7   0.1    32.87 310    LED
VIVF  a e P     2013/11/24 18:12:14.6  -1.6    33.17 301    LDG
HGN   a   P     2013/11/24 18:12:17.1   0.1    33.27 312   BGSG
MEZF  a e P     2013/11/24 18:12:16.7  -1.1    33.35 307    LDG
LASF  a e P     2013/11/24 18:12:19.4  -1.5    33.71 299    LDG
GIVF  a e P     2013/11/24 18:12:20.9  -0.8    33.81 310    LDG
SMF   a e P     2013/11/24 18:12:21.3  -1.3    33.91 304    LDG
LOR   a e P     2013/11/24 18:12:21.5  -1.6    33.97 305    LDG
SSF   a e P     2013/11/24 18:12:23.6  -1.3    34.18 304    LDG
BAIF  a e P     2013/11/24 18:12:24.4  -0.6    34.19 310    LDG
AVF   a e P     2013/11/24 18:12:24.2  -1.4    34.26 304    LDG
BGF   a e P     2013/11/24 18:12:27.1  -1.3    34.58 303    LDG
TCF   a e P     2013/11/24 18:12:31.0  -1.0    35.00 303    LDG
CAF   a e P     2013/11/24 18:12:31.0  -1.2    35.02 301    LDG
RJF   a e P     2013/11/24 18:12:34.9  -0.7    35.42 301    LDG
LFF   a e P     2013/11/24 18:12:39.4  -0.8    35.96 301    LDG
EPF   a e P     2013/11/24 18:12:43.1   0.3    36.26 297    LDG
MFF   a e P     2013/11/24 18:12:44.4  -1.6    36.64 303    LDG
LDF   a e P     2013/11/24 18:12:46.7  -0.4    36.77 307    LDG
CHIF  a   P     2013/11/24 18:12:46.4  -1.0    36.80 302   BGSG
BER   a   P     2013/11/24 18:12:49.4   0.7    36.96 327   BGSG
FLN   a e P     2013/11/24 18:12:47.6  -1.7    37.03 307    LDG
KEV   a   P     2013/11/24 18:12:51.1   1.7    37.04 349   BGSG
GRR   a e P     2013/11/24 18:12:49.5  -1.6    37.24 306    LDG
RENF  a   P     2013/11/24 18:12:54.5  -0.9    37.75 306   BGSG
SGMF  a e P     2013/11/24 18:12:59.5  -1.0    38.36 306    LDG
QUIF  a e P     2013/11/24 18:13:02.1  -1.7    38.76 305    LDG
ROSF  a e P     2013/11/24 18:13:03.1  -1.5    38.85 306    LDG
DSB   a   P     2013/11/24 18:13:23.8  -0.1    41.18 313   BGSG
MTE   a   P     2013/11/24 18:13:33.1  -0.7    42.38 294   BGSG

منبع : EMSC

همیشه سکوت نشانه ی تایید حرف طرف مقابل نیست
گاهی نشانه ی قطع امید از سطح شعور اوست!
michel focaurt

***


بازگشت به اخبار زمین لرزه ها

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان

cron